GDPR

Policy avseende integritet och marknadsföring

Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur KMI Elektronikhuset org. nr 556392-8117 Utmarksvägen 18 442 39 Kungälv, e-mail: privacy@kmi.se, (”KMI”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då KMI tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med KMI.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
KMI är personuppgiftsansvarig för KMIs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 KMI samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp hos KMI eller när du på annat sätt har kontakt med KMI. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med KMI och för att KMI ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter KMI samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn
Faktura Adress
Telefonnummer och ev e-post
Varför behandlar vi uppgifter om dig?
KMI behandlar dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
KMI baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp osv.

I vissa fall kan KMI ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp
Namn, adress, telefonnummer samt e-post
3 år efter senaste kontakten
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. KMI kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka KMIs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 KMI sparar uppgifter om kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med KMI.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1 Personuppgifter kan komma att lämnas ut av KMI om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata KMIs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.2 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part

Ändring av integritetspolicy
10.1 KMI har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. KMI kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med KMI innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta KMI,

Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. KMI har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter
12.1 KMI ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 KMI kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
12.4 KMI kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till privacy@kmi.se. När vi har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

KMI Elektronikhuset AB
Utmarksvägen 18
442 39 Kungälv
privacy@kmi.se

 

Skrolla till toppen